เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50160


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  สันหิน1ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  เหล่าป๋วย2ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  เหล่าเป้า3ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ปากทางเจริญ4ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ห้วยโจ้5ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ดอยหล่อ6ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  วังขามป้อม7ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ดงป่าหวาย8ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ปากทางสามัคคี9ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ท่าโจ๊ก10ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ดอยน้อย11ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ห้วยทัง12ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ศิริมังคลาจารย์13ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  หลั่งม่อน14ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ห้วยเปาโยง15ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ไร่พัฒนา16ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ใหม่พัฒนา17ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  โทกเสือ18ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ท่าล้อ19ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ห้วยทราย20ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ไร่สว่างอารมณ์21ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  วังธารทอง22ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ไร่บน23ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ดอนชื่น24ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  เวียงทอง25ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
  ไร่บวกบง26ดอยหล่อ ดอยหล่อเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน สันหิน หมู่ที่ 1 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เหล่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอยหล่อ หมู่ที่ 6 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน วังขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปากทางสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าโจ๊ก หมู่ที่ 10 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอยน้อย หมู่ที่ 11 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยทัง หมู่ที่ 12 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ศิริมังคลาจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หลั่งม่อน หมู่ที่ 14 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยเปาโยง หมู่ที่ 15 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โทกเสือ หมู่ที่ 18 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าล้อ หมู่ที่ 19 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 20 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน วังธารทอง หมู่ที่ 22 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไร่บน หมู่ที่ 23 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอนชื่น หมู่ที่ 24 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไร่บวกบง หมู่ที่ 26 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,