เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50360


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ปางขี้เหล็ก1ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  หนองเย็น2ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  พันตน3ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  กลางดง4ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  ทุ่งปี้,ท่าคำปา,แสนพรม5ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  เด่น,นาทราย6ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  แพะป๋วง7ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  ป่าคาใต้,ท่าหลา8ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  ริมวาง9ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  แสนคำ10ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  ทุ่งป่าคา11ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
  หนองป่าคา12ทุ่งปี้ แม่วางเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองเย็น หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน พันตน หมู่ที่ 3 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กลางดง หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งปี้,ท่าคำปา,แสนพรม หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เด่น,นาทราย หมู่ที่ 6 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แพะป๋วง หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าคาใต้,ท่าหลา หมู่ที่ 8 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ริมวาง หมู่ที่ 9 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แสนคำ หมู่ที่ 10 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งป่าคา หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองป่าคา หมู่ที่ 12 ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,