เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50160


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  แท่นคำ1บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ลุ่มใต้2บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ใต้กลาง3บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  แม่กลาง4บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ขุนยะ5บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ป่าแขม6บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ขุนกลาง7บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ผาหมอน8บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  เมืองอาง9บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  แม่หอย10บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  เมืองกลาง11บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ปะหัวเสือ12บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  น้ำลัด13บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ปะ14บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  แม่ปอน15บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ตาดมื่น16บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  อ่างกาน้อย17บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  แม่ยะน้อย18บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยเฮียะ19บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  น้ำตกแม่กลาง20บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  กู่ฮ่อสามัคคี21บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  หนองหล่ม22บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
  ใหม่ห้วยเฮี้ยะ23บ้านหลวง จอมทองเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน แท่นคำ หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ลุ่มใต้ หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใต้กลาง หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่กลาง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขุนยะ หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าแขม หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขุนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ผาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เมืองอาง หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่หอย หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เมืองกลาง หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปะหัวเสือ หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน น้ำลัด หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปะ หมู่ที่ 14 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ปอน หมู่ที่ 15 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตาดมื่น หมู่ที่ 16 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน อ่างกาน้อย หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ยะน้อย หมู่ที่ 18 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยเฮียะ หมู่ที่ 19 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน น้ำตกแม่กลาง หมู่ที่ 20 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กู่ฮ่อสามัคคี หมู่ที่ 21 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองหล่ม หมู่ที่ 22 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่ห้วยเฮี้ยะ หมู่ที่ 23 ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,