เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50190


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  สันคะมอก1ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ทุ่งกู่2ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ต้นรุง3ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ต้นกอก4ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ทุ่งห้า5ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  สันถนน6ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ห้วยกุ7ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ป่าตุ้มโห้ง8ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ตุ้มดอน9ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ปางฟาน10ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  สหกรณ์แปลง511ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
  ดอยใต้12ป่าตุ้ม พร้าวเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน สันคะมอก หมู่ที่ 1 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ต้นรุง หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งห้า หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันถนน หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยกุ หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตุ้มดอน หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางฟาน หมู่ที่ 10 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สหกรณ์แปลง5 หมู่ที่ 11 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอยใต้ หมู่ที่ 12 ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,