เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50120


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  สันป่าตองหลวง1ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  กลาง2ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  หนองหวาย3ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  กิ่วแลหลวง4ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  อุเม็ง5ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  หนองปึ๋ง6ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  ใหม่ม่วงก๋อน7ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  ร้อง,ต้นโชค8ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  สันคะยอม,ต้นผึ้ง9ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  สันป่าตอง,ร้องสร้าน10ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  ศาลา11ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  ดอนตัน12ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  หนองพันเงิน13ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  สันป่าตองใต้,มะจำโรง14ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
  หนองสะเรียม15ยุหว่า สันป่าตองเชียงใหม่
         


Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าตองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กลาง หมู่ที่ 2 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองหวาย หมู่ที่ 3 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน อุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้อง,ต้นโชค หมู่ที่ 8 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันคะยอม,ต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าตอง,ร้องสร้าน หมู่ที่ 10 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ศาลา หมู่ที่ 11 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอนตัน หมู่ที่ 12 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองพันเงิน หมู่ที่ 13 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าตองใต้,มะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองสะเรียม หมู่ที่ 15 ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,