เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50110


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  หนองตุ้ม1เวียง ฝางเชียงใหม่
  ป่าบง2เวียง ฝางเชียงใหม่
  หนองอึ่ง,หนองโฮ่ง,เตาดิน3เวียง ฝางเชียงใหม่
  สวนดอก4เวียง ฝางเชียงใหม่
  ต้นหนุน5เวียง ฝางเชียงใหม่
  สันทรายคองน้อย6เวียง ฝางเชียงใหม่
  ศรีดอนชัย7เวียง ฝางเชียงใหม่
  แม่ใจ8เวียง ฝางเชียงใหม่
  สันป่าไหน่9เวียง ฝางเชียงใหม่
  สันป่ายาง,ห้วยเฮี่ยน10เวียง ฝางเชียงใหม่
  ท่าสะแล11เวียง ฝางเชียงใหม่
  โป่งถืบ12เวียง ฝางเชียงใหม่
  ห้วยบอน13เวียง ฝางเชียงใหม่
  เสาหิน14เวียง ฝางเชียงใหม่
  โป่งใน15เวียง ฝางเชียงใหม่
  ปางผึ้ง16เวียง ฝางเชียงใหม่
  ใหม่คลองน้อย17เวียง ฝางเชียงใหม่
  ศรีดอนชัย18เวียง ฝางเชียงใหม่
  ใหม่ชยาราม19เวียง ฝางเชียงใหม่
  สระนิคม20เวียง ฝางเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองอึ่ง,หนองโฮ่ง,เตาดิน หมู่ที่ 3 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สวนดอก หมู่ที่ 4 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ต้นหนุน หมู่ที่ 5 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ใจ หมู่ที่ 8 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่ายาง,ห้วยเฮี่ยน หมู่ที่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าสะแล หมู่ที่ 11 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งถืบ หมู่ที่ 12 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยบอน หมู่ที่ 13 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เสาหิน หมู่ที่ 14 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งใน หมู่ที่ 15 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่คลองน้อย หมู่ที่ 17 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ศรีดอนชัย หมู่ที่ 18 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่ชยาราม หมู่ที่ 19 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สระนิคม หมู่ที่ 20 ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,