เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50110


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  แม่คะ1แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  สันป่าก่อ2แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  ป่าแงะ3แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  หนองบัวคำ4แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  ห้วยไคร้5แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  เหมืองแร่6แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  โป่งนก7แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  ธิ8แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  ปางปอย9แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  หนองฮ่าง10แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  แม่ป่าไผ่11แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  ไร่12แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  หนองบวกช้าง13แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  สันดอยนาค14แม่คะ ฝางเชียงใหม่
  ดอยป่าไผ่15แม่คะ ฝางเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่คะ หมู่ที่ 1 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าก่อ หมู่ที่ 2 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าแงะ หมู่ที่ 3 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เหมืองแร่ หมู่ที่ 6 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งนก หมู่ที่ 7 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ธิ หมู่ที่ 8 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางปอย หมู่ที่ 9 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไร่ หมู่ที่ 12 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันดอยนาค หมู่ที่ 14 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,