เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50150


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ทุ่งหลวง1แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  หัวป่าฮ้า2แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  แม่กะ3แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  ม่วงชุม4แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  ตีนธาตุ5แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  สันปูเลย6แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  หนองบัว7แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
  ห้วยชุมภู8แม่แตง แม่แตงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวป่าฮ้า หมู่ที่ 2 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่กะ หมู่ที่ 3 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ม่วงชุม หมู่ที่ 4 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ตีนธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันปูเลย หมู่ที่ 6 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยชุมภู หมู่ที่ 8 ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,