เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ คลองหลวง 12120
ชื่อที่ทำการ : คลองหลวง
Postoffice Name : KHLONG LUANG
ที่อยู่ : 58/2หมู่9ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
โทร. : 0 2516 8383
Fax. : 0 2573 8474
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี
   คลองสองคลองหลวงปทุมธานี
   คลองสามคลองหลวงปทุมธานี
   คลองสี่คลองหลวงปทุมธานี
   คลองหกคลองหลวงปทุมธานี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 1<บ้านเลขที่ 39>และ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใช้รหัส 12110)\"
   คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 20<บ้านเลขที่ 1-55 และ 57-99>และ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใช้รหัส 13180)\"
   คลองห้าคลองหลวงปทุมธานี\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 1<บ้านเลขที่ 38>และ สถานบำบัดหญิงธัญบุรี ใช้รหัส 12110)\"
       Tags : คลองหลวง 12120 รหัสไปราณีย์ คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี,รหัสไปราณีย์ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี,