เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งสง 80110
ชื่อที่ทำการ : ทุ่งสง
Postoffice Name : THUNG SONG
ที่อยู่ : 80ถนนชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
โทร. : 0 7541 1550
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เขาขาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6-11(ส่วนหมู่ 5 ใช้รหัส 80310)\"
   ควนกรดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   ชะมายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   ที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราช\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 5-10(ส่วนหมู่ 3-4, 11 ใช้รหัส 80310)\"
   นาโพธิ์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   นาไม้ไผ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   นาหลวงเสนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   น้ำตกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   ปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
   หนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
       Tags : ทุ่งสง 80110 รหัสไปราณีย์ เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช,