เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สันกำแพง 50130
ชื่อที่ทำการ : สันกำแพง
Postoffice Name : SAN KAMPHAENG
ที่อยู่ : 1หมู่8ถนนสันกำแพง-เชียงใหม่ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
โทร. : 0 5333 2235
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
   บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
   แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
   ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
   ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
   ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
   แช่ช้างสันกำแพงเชียงใหม่
   ต้นเปาสันกำแพงเชียงใหม่
   ทรายมูลสันกำแพงเชียงใหม่
   บวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่
   แม่ปูคาสันกำแพงเชียงใหม่
   ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
   สันกลางสันกำแพงเชียงใหม่
   สันกำแพงสันกำแพงเชียงใหม่
   ห้วยทรายสันกำแพงเชียงใหม่
   ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
       Tags : สันกำแพง 50130 รหัสไปราณีย์ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่,