เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สารภี 50140
ชื่อที่ทำการ : สารภี
Postoffice Name : SARAPHI
ที่อยู่ : 44หมู่3ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
โทร. : 0 5332 1096
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ขัวมุงสารภีเชียงใหม่
   ชมภูสารภีเชียงใหม่
   ไชยสถานสารภีเชียงใหม่
   ดอนแก้วสารภีเชียงใหม่
   ท่ากว้างสารภีเชียงใหม่
   ท่าวังตาลสารภีเชียงใหม่
   ป่าบงสารภีเชียงใหม่
   ยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
   สันทรายสารภีเชียงใหม่
   สารภีสารภีเชียงใหม่
   หนองผึ้งสารภีเชียงใหม่
   หนองแฝกสารภีเชียงใหม่
       


Tags : สารภี 50140 รหัสไปราณีย์ ขัวมุง สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ชมภู สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าบง สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันทราย สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สารภี สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองแฝก สารภี เชียงใหม่,