เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่ริม 50180
ชื่อที่ทำการ : แม่ริม
Postoffice Name : MAE RIM
ที่อยู่ : 32/1หมู่1ถนนโชตนา ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่
โทร. : 0 5329 7193
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
   ดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่
   โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่
   แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
   แม่สาแม่ริมเชียงใหม่
   ริมใต้แม่ริมเชียงใหม่
   ริมเหนือแม่ริมเชียงใหม่
   สันโป่งแม่ริมเชียงใหม่
   ห้วยทรายแม่ริมเชียงใหม่
   เหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่
       Tags : แม่ริม 50180 รหัสไปราณีย์ ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่สา แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่,