เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่อาย 50280
ชื่อที่ทำการ : แม่อาย
Postoffice Name : MAE AI
ที่อยู่ : 30หมู่8ถนนฝาง-ท่าตอน มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่
โทร. : 0 5345 9005
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่
   บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
   มะลิกาแม่อายเชียงใหม่
   แม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
   แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
   แม่อายแม่อายเชียงใหม่
   สันต้นหมื้อแม่อายเชียงใหม่
       Tags : แม่อาย 50280 รหัสไปราณีย์ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันต้นหมื้อ แม่อาย เชียงใหม่,