เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ปาย 58130
ชื่อที่ทำการ : ปาย
Postoffice Name : PAI
ที่อยู่ : 76หมู่8 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
โทร. : 0 5369 9208
Fax. : 0 5369 8137
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   แจ่มหลวงแม่แจ่มเชียงใหม่
   บ้านจันทร์แม่แจ่มเชียงใหม่
   แม่แดดแม่แจ่มเชียงใหม่
   ทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
   โป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
   เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
   แม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
   แม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน
   เวียงใต้ปายแม่ฮ่องสอน
   เวียงเหนือปายแม่ฮ่องสอน
       Tags : ปาย 58130 รหัสไปราณีย์ แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่แดด แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน,รหัสไปราณีย์ โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน,รหัสไปราณีย์ เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน,รหัสไปราณีย์ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน,รหัสไปราณีย์ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน,รหัสไปราณีย์ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน,รหัสไปราณีย์ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน,