เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่แจ่ม 50270
ชื่อที่ทำการ : แม่แจ่ม
Postoffice Name : MAE CHAEM
ที่อยู่ : 126หมู่4ถนนสุดสนิท ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่
โทร. : 0 5348 5102
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
   ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
   ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
   บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
   ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
   แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
   แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
       Tags : แม่แจ่ม 50270 รหัสไปราณีย์ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่,