เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
50100ช้างคลานเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ช้างม่อยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000ท่าศาลาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100ป่าแดดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ป่าตันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200พระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000ฟ้าฮ่ามเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100แม่เหียะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000วัดเกตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200ศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300สันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 1<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์> ใช้รหัส 50290)\"
50290สันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 1<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์>(นอกนั้น ใช้รหัส 50300)\"
50200สุเทพเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000หนองป่าครั่งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000หนองหอยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100หายยาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,