เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่โจ้ 50290
ชื่อที่ทำการ : แม่โจ้
Postoffice Name : MAE CHO
ที่อยู่ : 144/3หมู่4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
โทร. : 0 5349 8480
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   สันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 1<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์>(นอกนั้น ใช้รหัส 50300)\"
   แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
   แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
   หนองจ๊อมสันทรายเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 4<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลลดา>(นอกนั้น ใช้รหัส 50210)\"
   หนองหารสันทรายเชียงใหม่
       Tags : แม่โจ้ 50290 รหัสไปราณีย์ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่,