เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สันป่าตอง 50120
ชื่อที่ทำการ : สันป่าตอง
Postoffice Name : SAN PA TONG
ที่อยู่ : 192หมู่5ถนนเชียงใหม่-ฮอด ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
โทร. : 0 5331 1361
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ท่าวังพร้าวสันป่าตองเชียงใหม่
   ทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่
   ทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่
   น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
   บ้านกลางสันป่าตองเชียงใหม่
   บ้านแมสันป่าตองเชียงใหม่
   มะขามหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
   มะขุนหวานสันป่าตองเชียงใหม่
   แม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่
   ยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่
   สันกลางสันป่าตองเชียงใหม่
       Tags : สันป่าตอง 50120 รหัสไปราณีย์ ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่,