เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ จอมทอง 50160
ชื่อที่ทำการ : จอมทอง
Postoffice Name : CHOM THONG
ที่อยู่ : 1หมู่2ถนนเชียงใหม่-ฮอด ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
โทร. : 0 5334 1260
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
   ดอยแก้วจอมทองเชียงใหม่
   บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่
   แม่สอยจอมทองเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 14(นอกนั้น ใช้รหัส 50240)\"
   สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
   ดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่
   ยางครามดอยหล่อเชียงใหม่
   สองแควดอยหล่อเชียงใหม่
   สันติสุขดอยหล่อเชียงใหม่
       Tags : จอมทอง 50160 รหัสไปราณีย์ ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่,