เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
50150กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
50150ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
50150ช่อแลแม่แตงเชียงใหม่
50150บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
50150บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
50150ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
50150เมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่
50150แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
50150แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
50150สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 1, 10-11(ส่วนหมู่ 2-9, 12-13 ใช้รหัส 50330)\"
50330สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 2-9, 12-13(ส่วนหมู่ 1, 10-11 ใช้รหัส 50150)\"
50330สันป่ายางแม่แตงเชียงใหม่
50150สันมหาพนแม่แตงเชียงใหม่
50150อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กื้ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่อแล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป้า อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองก๋าย อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่หอพระ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันป่ายาง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันมหาพน อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,